là nghệ sĩ piano và là người chỉ huy

cùng với ban Transition Cosmic Power

là nghệ sĩ trống

là một sideman